Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

8887 996a
Alejandro Quincoces, Noche verde en New York (Green night in New York)
Reposted fromNajada Najada viadezynwoltura dezynwoltura
0629 9f8f 500
Reposted fromink ink viadezynwoltura dezynwoltura
1089 687f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viahelenburns helenburns
5293 c472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaliwa maliwa

Tyle smutku...

wiersze-wybrane:

Tyle jest smutku w naszym wzroku,
Zbyt gorzko przyznać, zbyt boleśnie,
Że tylko i w miedziany spokój
Pozostał nam w tym późnym wrześniu.

Inny odebrał mi spłoszenie
I dreszcz, i ciepło twego ciała …
W sercu, jesiennym nieskończenie,
Cisza się deszczem rozszemrała.

To nic. Przywyknę. Jak pociecha
Zrodziła się ta prawda prosta,
Że nic mnie w życiu już nie czeka,
Tylko ten deszcz i żółty rozkład.

A przecie byłem też zrodzony
Do świeższych barw, do czystych dźwięków…
Jak mało widzę dróg schodzonych,
Jak wiele popełnionych błędów.

Życie… ból… szczęście - mija wszystko…
Śmieszny fatalizm doczesności.
Ogród, jak nieme cmentarzysko,
Usiały brzóz odarte kości.

I my zamażemy, przeszumimy
Na podobieństwo drzew ogrodu.
Próżno więc pragnąć pośród zimy
Kwiatów, co giną z przyjściem chłodu.

Sergiusz Jesienin

Reposted frominfinitenoise infinitenoise
9430 0c71 500
Reposted fromdyspnea dyspnea viadezynwoltura dezynwoltura
7584 b7c8 500

yaprakkyd:

‘grey bear’ by Patrick Joust

7634 2c4a 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viadezynwoltura dezynwoltura
8124 8f6a 500
Reposted fromNajada Najada viadezynwoltura dezynwoltura

June 21 2015

7373 cdc4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viasalami salami
0652 c2f1 500

Alice Denham, Playboy Playmate for July, 1956.

7318 ed64
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaolamiko olamiko

June 19 2015

marina ambramovic & ulay laysiepen, death self, 1977
(this performance consisted of the two artists seated in front of each other, connected at the mouth.
they took in each other’s breaths until all of their available oxygen had been used up.
the performance lasted only 17 minutes, resulting in both artists collapsing unconscious to the floor, having filled their lungs with carbon dioxide.
this personal piece explored the idea of an individual’s ability to absorb the life of another person, exchanging and destroying it.)
0498 eb28 500

Couple embracing at Golfe Drouot dance hall

Paris 1963

Alfred Eisenstaedt
Reposted frombackground background viacupofcinamon cupofcinamon
2255 59cd 500
Reposted fromink ink viaRecklessKid RecklessKid
While photographs may not lie, liars may photograph.
— Lewis Hine
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viacytaty cytaty
0731 3477
Reposted fromadaamanth adaamanth viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
9238 7035

kittenmeats:

“Satan’s Rhapsody” (1920) - Nino Oxilia

June 14 2015

3620 9e0b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl